Kontakt:

Obecný úrad Dúbrava
Dúbrava 54
053 05 Beharovce

Tel. : 053/ 469 99 70

Fax : 053/ 469 99 71

obecdubrava@spisnet.sk

www.dubrava.ocu.sk
IČO: 00329053
DEXIA - Prima banka, pobočka Sp. Nová Ves
Č. ú. 3438976001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úrad

Mesiac úcty k starším

 Mám babičku, mám i dedka, 

som ich vnúčik, radosť všetka.
K práci privyká ma dedko, naučí ma robiť všetko.
A babička pečie, varí, spolu sa nám dobre darí.
Ježiško, starkým zdravia daj a každý deň im požehnaj.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja

a pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

 

POZOR ! NEPREHLIADNITE !!!

 Obec Dúbrava

Obecný úrad Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Behárovce, IČO 00329053

 

vyhlasuje

 

   OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

podľa § 281 až § 288 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

na predaj nehnuteľností: pozemkov „IBV – Kovaľovce“

 

 

 A) Predmet obchodnej verejnej súťaže:

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Dúbrava, okres Levoča, v katastrálnom území Dúbrava, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností Katastrálnym odborom Okresného úradu v Levoči, a to jednotlivo:

 

·   pozemok – novovytvorená parcela registra „C“ číslo 325/10 o výmere 811 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty, kód 7, podľa geometrického plánu vyhotoveného Lukášom Fabianom, úradne overeným dňa 13.05.2013 pod číslom 128/13 Správou katastra Levoča;

·   pozemok – novovytvorená parcela registra „C“ číslo 325/11 o výmere 835 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty, kód 7, podľa geometrického plánu vyhotoveného Lukášom Fabianom, úradne overeným dňa 13.05.2013 pod číslom 128/13 Správou katastra Levoča;

·   pozemok – novovytvorená parcela registra „C“ číslo 325/14 o výmere 834 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty, kód 7, podľa geometrického plánu vyhotoveného Lukášom Fabianom, úradne overeným dňa 13.05.2013 pod číslom 128/13 Správou katastra Levoča;

·   pozemok – novovytvorená parcela registra „C“ číslo 325/15 o výmere 835 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty, kód 7, podľa geometrického plánu vyhotoveného Lukášom Fabianom, úradne overeným dňa 13.05.2013 pod číslom 128/13 Správou katastra Levoča;

·   pozemok – novovytvorená parcela registra „C“ číslo 325/16 o výmere 839 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty, kód 7, podľa geometrického plánu vyhotoveného Lukášom Fabianom, úradne overeným dňa 13.05.2013 pod číslom 128/13 Správou katastra Levoča

 

Podmienkou zaradenia do súťaže je návrh na kúpu jednotlivého pozemku v celosti.

 

B) Minimálna kúpna cena:

 

Minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške  7,- €/1 m2.

 

C) Termín a miesto predkladania návrhov:

 

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

 

§  Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa,

§  heslo „Obchodná verejná súťaž IBV Kovaľovce“

§  označenie „Neotvárať“

§  adresa príjemcu:   obec Dúbrava

Obecný úrad Dúbrava,

Dúbrava 54, 053 05 Behárovce, IČO 00329053

 

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termíndo 31.12.2017 o 12.00 hod.

 

D) Podmienky súťaže:

 

1.Návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti:

 

§  Označenie navrhovateľa - u fyzickej osoby:

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, telefonický kontakt

§  Označenie navrhovateľa - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa:

obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt

§   Účel využitia nehnuteľnosti.

§  Číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti.

§  Spôsob platby.

 

2.Prílohou návrhu kúpnej zmluvy je:

 

§   Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.

§   U právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa originál, alebo overená fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu.

 

3.Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

 

4.Pozemky sú predmetom obchodnej verejnej súťaže jednotlivo a navrhovatelia predkladajú samostatný návrh kúpnej zmluvy k jednotlivým pozemkom.

 

5. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.

 

6. Návrh zmluvy bude predložený v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy.

 

7. Návrh zmluvy sa podáva v predpísanej forme, ktorá je prílohou vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. Záväzný vzor návrhu kúpnej zmluvy je dostupný na internetovej stránke obce http://www.dubrava.ocu.sk/

 

8.Navrhovateľ je povinný za jednotlivý návrh kúpnej zmluvy uhradiť vyhlasovateľovi paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa súvisiacich so súťažou, a to vo výške 16,50 €. Paušálnu náhradu výdavkov uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, v hotovosti do pokladne vyhlasovateľa na Obecnom úrade Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Behárovce alebo bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: 3438976001/5600, bankové spojenie Prima banka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves. Variabilný symbol – číslo parcely. Paušálna náhrada sa súťažiteľom nevracia.

 

9.Navrhovateľ je povinný za jednotlivý návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 1 000,- €. Zábezpeku uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, v hotovosti do pokladne vyhlasovateľa na Obecnom úrade Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Behárovce alebo bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: 3438976001/5600, bankové spojenie Prima banka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves. Variabilný symbol – číslo parcely. Neúspešným súťažiteľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže alebo odo dňa zrušenia obchodnej verejnej súťaže.

 

10.Náklady (správny poplatok) spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný predávajúcim po zaplatení celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 

11.Nehnuteľnosť bude zmluvne zaťažená záväzkovým predkupným právom, pričom obsahom takto zriadeného predkupného práva bude záväzok povinného (nadobúdateľa) pre prípad, že by chcel nehnuteľnosť akýmkoľvek spôsobom scudziť, najskôr túto nehnuteľnosť ponúknuť ku kúpe oprávnenému, t. j. obci Dúbrava, a to za cenu, za ktorú túto nehnuteľnosť nadobudne na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. Predkupné právo trvá do okamihu začatia stavby rodinného domu súťažiteľom na základe právoplatného stavebného povolenia.

 

12.Účel využitia nehnuteľnosti: výstavba rodinného domu.

 

13.Úspešný súťažiteľ začne s výstavbou rodinného domu do dvoch rokov od nadobudnutia pozemku, ktorý je predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže. Porušenie tejto povinnosti bude považované sa podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá právo predávajúceho (vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže) odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci je v takomto prípade povinný previesť späť nadobudnutý pozemok na obec Dúbrava za nadobúdaciu kúpnu cenu po odpočítaní zábezpeky.

 

14.Úspešný súťažiteľ je povinný požiadať o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia k stavbe rodinného domu na pozemku, ktorý je predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže najneskôr do 18 mesiacov od jeho nadobudnutia. Porušenie tejto povinnosti bude považované sa podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu (vyhlasovateľovi  obchodnej verejnej súťaže) zmluvnú pokutu vo výške 10 % nadobúdacej ceny pozemku.

 

15.Úspešný súťažiteľ je povinný skolaudovať stavbu rodinného domu do troch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. Porušenie tejto povinnosti bude považované sa podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu (vyhlasovateľovi  obchodnej verejnej súťaže) zmluvnú pokutu vo výške 10 % nadobúdacej ceny pozemku.

 

16.    Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

 

17.    Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom uzávierky súťaže, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.

 

18.    Navrhovatelia môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

 

19.    Návrh zmluvy doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.

 

20.    Termín uzatvorenia kúpnej zmluvyje najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu Protokolu o výsledku obchodnej verejnej súťaže členmi komisie na posudzovanie súťažných návrhov. V prípade, že do desiatich kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

21.    Navrhovatelia podaním návrhu zároveň vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia, a na účel uzavretia zmluvy a jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)  v znení neskorších predpisov.

 

22.    Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.

 

 

E) Obhliadka nehnuteľností:

 

Obhliadku nehnuteľností je možné dohodnúť na telefónnom čísle: 0903 642 460.

 

 

F) Vyhodnotenie súťažných návrhov:

 

§  Obec Dúbrava označí došlé návrhy, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.

§  Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí súťažnej komisie zloženej z poslancov obecného zastupiteľstva obce Dúbrava.

§  Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

§  O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená/názvy a bydliská/sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov a podpíšu protokol.

 

G) Zo súťaže sa vylučujú :

 

§  súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

§  nespĺňajú podmienky súťaže,

§  návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže alebo jeho organizáciám a zariadeniam,

§  návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ uviedol nepravdivé údaje v návrhu do súťaže alebo v jeho prílohách.

 

H) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

§odmietnuťvšetky predložené návrhy k jednotlivým pozemkom alebo k všetkým pozemkom a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,

§meniťuverejnené podmienky súťaže,

§zrušiť súťaž,

§pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy,

§predlžiť lehotuna vyhlásenie výsledku súťaže.

 

 

I) Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:

 

§Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať najvhodnejší súťažný návrh. Pri posudzovaní najvhodnejšieho návrhu sa vyhlasovateľ bude riadiť týmito kritériami:

 

-          kúpna cena.

 

§Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedeného kritéria a určí  poradie navrhovateľov.

§Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr dňa 06.01.2018

 

J) Bližšie informácie:

 

§Ondrej Hovančík, starosta obce, t. č. 0903 642 460

§http://www.dubrava.ocu.sk/,  e-mail: ondrej.hovancik@spisnet.sk

 

 

Príloha:

 

1.      Vzor návrhu kúpnej zmluvy (dostupné na http://www.dubrava.ocu.sk/ ) - Samospráva - Obecné zastupiteľstvo - Dôležité dokumenty, poradové číslo 9.-16. - Zmluva podľa č. parcely. 

2.      Sprievodný list (dostupné na http://www.dubrava.ocu.sk/ ) - Samospráva - Obecné zastupiteľstvo - Dôležité dokumenty, poradové číslo 8. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ondrej Hovančík

                                                                                                                      starosta obce

 

                                                                                                                                             

 

Voľby do  orgánov VÚC - 04.11.2017

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

obecdubrava@spisnet.sk

 

 

OBEC  DÚBRAVA

získala ocenenie v  celoslovenskej súťaži

 Dedina roka 2015 - kategória Pospolitosť

"Za súdržnosť a zanietenosť obyvateľov malej obce v udržiavaní tradičnej dedinskej pospolitosti, miestnej hrdosti, záujmovej a spolkovej činnosti a regionálnej spolupráce." 

      Naša dedina sa tento rok zapojila do súťaže Dedina roka 2015, v ktorej získala titul - Dedina roka ako pospolitosť. Zaujali sme súdržnosťou, vzájomnými vzťahmi v obci, ale aj mikroregióne. 27.10.2015 sme našu obec prezentovali na Dni otvorených dverí v Prešove. Ďalšími prezentujúcimi boli Obec Sp. Hrhov - 1. miesto a Obec Kapušany - 3. miesto v súťaží Dedina roka 2015. Odovzdávanie ocenení sa uskutoční v blízkej dobe, v Dedine roka 2015 - Sp. Hrhove.

     Oslavovali sme aj spoločne, pri pohostení, gulášiku a hudobnej skupine FANTASIC, na obecnom podujatí pri príležitosti oslavy mesiaca októbra - Mesiaca úcty k starším. Práve im, a aj všetkým starším generáciam, patrí poďakovanie za toto ocenenie, ktoré je výsledkom nie len súčasníkov, ale všetkých generácií a dlhoročnej práce a obetavosti. O kultúrny program sa postarali naše ratolesti z materskej, základnej, a umeleckej školy, ako aj dúbravska mládež :).

  

ĎAKUJEME 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


Zväčšiť mapuObecný úrad

Dúbrava 54
053 05 Beharovce

Tel. : 053 / 469 99 70

Fax : 053 / 469 99 71,       E-mail : obecdubrava@spisnet.sk

Starosta: Ondrej Hovančík
Mobil: 0903 642 460

Samosprávny kraj: prešovský
Okres: Levoča
Región: Spiš
IČO: 00329053
Počet obyvateľov: 356
Rozloha: 960 ha
                                           Prvá písomná zmienka  v roku 1293